2. třída

Ptáčci

Představení třídy

Naši třídu „ Ptáčků“  navštěvuje v letošním školním roce 2023/2024 celkem 22 dětí, z toho
12 děvčat a 10 chlapců ve věku 4- 6 let.
Přirozeně začleňujeme všechny děti do již fungujícího kamarádského kolektivu, odstraňujeme sebemenší adaptační potíže. Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě i ve škole. 
Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován ve všech činnostech a situacích, které mají charakter hry. Pestrá každodenní nabídka činností v dětech probouzí aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového ve světě. Vytváření základů kompetencí je důležité pro další vývoj dítěte, jeho vzdělávání a celoživotní učení.
Vytváříme pro děti podnětné vzdělávací prostředí, aby se zde cítily dobře, vytvořily si přátelské vazby, uměly spolu komunikovat a spolupracovat.  Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru, jako nejdůležitější součást výchovně vzdělávací práce.
Prohlubujeme a rozvíjíme dosavadní dovednosti, vědomosti a návyky. Klademe důraz na celkovou samostatnost a rozvoj v oblasti pohybové /hrubé a jemné motoriky/ a rozvoje řeči, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Podporujeme samostatnější práci dětí, s možností podílet se na řešení úkolů i zažití pocitu úspěchu.
Pedagogické působení je založeno především a nejvíce na osobním prožitku dětí, spontánnosti a citovosti. Jsou vedeny k prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.
Rozvíjíme jemnou motoriku, předmatematické a jazykové dovednosti, výtvarné, pracovní aktivity a také prostřednictvím hudby, děti v sobě objevují taneční, hlasové i muzikální dovednosti. Vzdělávací aktivity provádíme skupinovou nebo individuální formou.
Během školního roku dětem přibližujeme různé lidové zvyky a tradice. Připravujeme dětem zábavné programy a činnosti na zajímavá témata. Také se účastníme různých kulturních akcí – návštěva divadla, kina, koncertu, knihovny.
Předškoláci, které v naší třídě máme, jsou systematicky vedeni k rozvíjení a procvičování všech dovedností, potřebných pro úspěšný začátek v dalším vzdělávání. 
S dětmi chodíme ven, malujeme, tvoříme, tak se prosím nezlobte, že děti někdy budou špinavé. Aspoň máte zpětnou vazbu, že si vaše dítě hrálo, bavilo se a že je ve školce šťastné. A to je ta nejdůležitější a hlavní věc, o kterou nám jde.

V naší 2. třídě pravidelně probíhá 
Logopedická prevence - Jde o podporu přirozeného rozvoje řeči dětí, řečových dovedností a prevenci vzniku vad řeči .
Muzikoterapie – Pravidelně se děti se seznamují s různými druhy nástrojů s přirozeným laděním, koordinují své pohyby hrou na daný nástroj společně s rytmem a zpěvem. Společně zpíváme, hrajeme, tančíme i relaxujeme.

O děti se starají:          Třídní učitelky                                 Gabriela Katrušáková
                                                                                           Ing. Bc.  Zuzana Marušáková

                                    Asistentka pedagoga                     Iveta Seidlerová 

                                    Úklid zajišťuje                                 Ivana Ledlová

 

Provoz naší třídy je od 7 hod. do 15.30 hod. na třídě „Ptáčci“
Od 6.15 do 7 hodin se děti scházejí ve třídě „Motýlci“
Od 15.30 do 16.30 se děti rozcházejí ve třídě „Motýlci“

Omlouvání dětí

Děti omlouvejte na naší třídě (Ptáčci) 
od 7h do  8h
na telefonním čísle      770 320 034

omluvenky můžete posílat i formou
sms zprávy na stejném čísle

Email naší třídy:  [email protected] 
neslouží k omlouvání dětí, je určen  ke komunikaci s vámi

Kalendář akcí

  • PO
  • ÚT
  • ST
  • ČT
  • SO
  • NE

Jídelníček

Úterý 28. 5. 2024
Přesnídávka
Loupák, citronový čaj / 1/1, 3, 6, 7 /
Výlet
Oběd
Kuřecí řízek, chléb / 1/1-2, 3, 7 /
Svačina
Štípský rohlík, bylinkový čaj / 1/1, 6 /
Zobrazit celý týden