Zápis do MŠ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ ROK 2024-2025             

Přijímání dětí je od roku 2015 prováděno elektronickým zápisem. 
1. REGISTRACE – „ELEKTRONICKÝ ZÁPIS“ bude probíhat od 12. 04. 2024 do 12. 05. 2024
·       Zákonným zástupcům dítěte bude zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz
·       Rodiče se zaregistrují a vytvoří elektronický profil dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění!! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
·       Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
·       Zákonní zástupci si vyberou jimi požadovanou mateřskou školu a dítě do ní zaregistrují a žádost si vytisknou. Registruje-li rodič dítě do více MŠ, musí si vytisknout každou žádost zvlášť.
·       Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez bezkontaktního nebo osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!
Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí do MŠ.
 
2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 14. 05. 2024 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.
·         Dne 14. 5. 2024 proběhne v uvedených časech přijímání vyplněných a lékařsky potvrzených žádostí na všech mateřských školách. 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1.    do datové schránky školy – ID 54ek4ra
2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte – [email protected] (nelze poslat jen prostý email!)
3.    poštou – rozhodující je datum podání na poště
4.    osobní podání – předáním v mateřské škole
5.    K zápisu zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ. Bez bezkontaktního nebo osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.

Doložení řádného očkování dítěte !!!!
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení s podpisem a razítkem pediatra se vyplňuje do formuláře „žádosti“.
 
3. ROZHODOVÁNÍ 
·       Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
·       Ředitelka mateřské školy rozhodne na základě zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání.
·       Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 
·       Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
·       Každá mateřská škola zveřejní seznam registračních čísel přijatých žadatelů na veřejně přístupném místě a na webových stránkách. Žadatelé, jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu, nebyli přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 
Pro děti, které dosáhnou k 31. 08. 2024 věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

                                                                            ŠKOLSKÉ OBVODY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Díly IV-VI, Dolní, Lesní, Lomená, Spojovací, Široká, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Prostřední po křižovatku s ulicí K Jaroslavicím).